ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้


เรียน ผอ.สจป.ทุกสำนัก/ทุกสาขา และ ผอ.ทสสจ.ทุกจังหวัด
กองการอนุญาต ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาต ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ โดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันอีก (สิ้นสุดการรับคำขอวันที่ 7 กันยายน 2564) จึงขอแจ้งเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เพื่อให้สจป.ทุกสำนัก/ทุกสาขา และทสจ.ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมและวางแผนการตั้งรับการรับคำขอ ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะมีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานรับคำขอ และส่วนราชการหน่วยงานรัฐ เพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาต ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันอีก (สิ้นสุดการรับคำขอวันที่ 7 กันยายน 2564)