หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/17969 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการจัดทำแบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3419/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ