ขยายระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

*****สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561******

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 592 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและวิธีการกรอกข้อมูลฯ ได้ที่นี่…  

ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …

  1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 1084 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  2. รายงานผลการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  (เอกสาร 1)
  3. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 8483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้ (เอกสาร 2)
  4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 3)
  5. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 (เอกสาร 4)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7306 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่… 
  2. แบบฟอร์มการรายงานผล  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่… 

 

ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle, EV) ในหน่วยงานของรัฐ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …

  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7308 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี่… 
  2. แบบสำรวจกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 เรื่อง และแบบสอบถามความคิดเห็น ดาวน์โหลดได้ที่นี่…  

หมายเหตุ  ทุกหน่วยงานดำเนินการโหลดไฟล์ Excel พร้อมทั้งกรอกแบบสำรวจ และแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลส่งในรูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail address : [email protected]