ประกาศ

ประกาศ…

*****ทุกสำนักสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้แล้ว รายละเอียดตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560      

PO คงค้างในระบบ gfmis ของกรมป่าไม้

ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (P/O) ที่คงค้างในระบบ gfmis ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 5155 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (P/O) ได้ที่นี่ …  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ excel'

การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

  • หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

ดาวน์โหลดที่นี่…..  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  • หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดที่นี่…..  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ระบบลงทะเบียนขออนุมัติกล่องดิจิตอลทีวี ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน และส่งข้อมูล

ข่าว…“ระบบลงทะเบียนขออนุมัติกล่องดิจิตอลทีวีขยายระยะเวลาการลงทะเบียน และส่งข้อมูล ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 นี้” 

รายละเอียดตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 1403 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้่งงาน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้่งงาน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

สามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ที่นี่ ….. ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลิงค์