สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2562