สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ ทส1601.7/16910 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง แบบสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หรือวัฒนธรรม ที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้