เรื่อง ขอให้พิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

ที่ ทส 1601.7/ว 18155 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565