เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และการส่งคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ ตามกฏกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พศ.2563

เรื่อง หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมป่าไม้