การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด

การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 5533 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้…..

  1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  
  2. หนังสือส่วนการคลัง ที่ ทส 1601.2/1950 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213   ดาวน์โหลดที่นี่…..   
  4. แบบสรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ (พร้อมตัวอย่าง)   ดาวน์โหลดที่นี่…..   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  5. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง  (ภาคผนวก)  รหัสหมวดพัสดุ ดาวน์โหลดที่นี่…..      

ประกาศกรมป่าไม้ “ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด”

ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่…..   Image result for pdf

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***  ฉบับปัจจุบัน (สิงหาคม 2561)

  1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 15653 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้      ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***      ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่าง “การรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…
  1. ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบพัสดุ       Click..***
  2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุ     Click..***

*** ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักบริหารกลาง ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี ***  เพื่อสำนักบริหารกลางจักได้รวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในภาพรวมของกรมป่าไม้ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป