ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้

 

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***

  1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/5483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้   ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***   ดาวน์โหลด


ตัวอย่าง “แบบฟอร์มการรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…

  1. หนังสือรายงานผล สตง.ส่วนภูมิภาค (เฉพาะส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค)    Click..***
  2. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับชั้น     Click..***
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
  4. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
  5. สรุปรายการพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ     Click..***
  6. แบบรายงานครุภัณฑ์     Click..***
  7. แบบรายงานครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(มูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท)     Click..***
  8. สรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ     Click..***

จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ

ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เรื่อง “เตือนอันตรายจากอุปกรณ์แต่งรถ – ตกแต่งรถไม่ถูกวิธี…เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ”

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด