ขอรับบริจาครถตู้กระบะที่เลิกใช้งานแล้ว

หนังสือเวียน

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7093 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  เรื่อง ขอรับบริจาครถตู้กระบะที่เลิกใช้งานแล้ว  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง