แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7073 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ     ดาวน์โหลดที่นี่…..  

ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/6987 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่บันทึกเข้าระบบ GFMIS พร้อมเลขที่สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

การจำหน่ายเสาวิทยุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง  

“การจำหน่ายเสาวิทยุที่ชำรุดของศูนย์ป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

แบบฟอร์มการขอกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ (แบบใหม่)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 6440 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แบบฟอร์มการขอกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ (แบบใหม่)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่…     Related image