เรื่องการรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

เลขที่ ทส1601.7/ว13250 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566