ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเทียมคมกฤส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง “ขั้นตอนการขายทอดตลาด”

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้

  1. ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นสิ่งปลูกสร้าง) ดาวน์โหลด

2. ขายทอดตลาด (สิ่งปลูกสร้าง) ดาวน์โหลด

(ร่าง) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเทียมคมกฤส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเทียมคมกฤส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด