แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่..    

  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส1601.7/ว 4601      Related image
  2. แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     Related image