(ร่าง) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเทียมคมกฤส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลด ได้ตามรายการ ดังนี้…

1.  ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 

2.  ตัวอย่างร่างประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

5. ขอเชิญชวน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงข้อคิดเห็น

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (จัดโดยกรมบัญชีกลาง)

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

สามารถดาวน์โหลด ได้ตามรายการแนบ ดังนี้…

1.  เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาพรวมในระบบ GFMIS (คุณกาญจนา สกุลประเสริฐศรี) 

2.  เอกสารประกอบคำบรรยาย สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (คุณอัญชลี มีพรเจริญกิจ และคุณพิชิตพล ชิ้นประสิทธิ) 

3. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบงบประมาณ (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง) 

4. เอกสารประกอบคำบรรยาย จัดซื้อจัดจ้าง (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง) 

5. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบเบิกจ่าย(จ่าอากาศหญิงศิริไพร สินประกอบ และคุณปิยะพร จิตตะโคตร์)

6. เอกสารประกอบคำบรรยาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ KTB Corporate Online 

7. เอกสารประกอบคำบรรยาย การปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่ง ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช )

8. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ถาวร ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช ) 

9. เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท (ปรับปรุง) ( คุณมณีโชค ตติยไตรรงค์ และคุณจิระนันท์ แสนพันนากิจสกุล )