สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ

ที่ ทส 1601.7/ว 3918 วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง วิธีค้นหาเลข GFMIS สำหรับกรอกข้อมูลในแบบฟอรม์รายการขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ ์

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ

ที่ทส 1601.7/ว 3709 วันที่ 11 มิถุนายน 2562