ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและงานสำคัญกรมป่าไม้ผ่านสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลด

ระเบียบรถราชการ

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2537

ดาวน์โหลด

3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด

4. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541

ดาวน์โหลด