ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุง)

      ***** สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ค.001) และแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ค.911)  ให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 881 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ PDF
  2. แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ “ในบัญชี” ค.001 และ “นอกบัญชี” ค.911 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมกราคม 2561   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ excel                       (ใช้ไฟล์นี้ เมื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป)

ขอรับบริจาครถเก่าใช้งานในพระพุทธศาสนา

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 880  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ขอรับบริจาครถเก่าใช้งานในพระพุทธศาสนา 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื่้อจัดจ้าง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/1796 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง  มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื่้อจัดจ้าง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่…    Image result for PDF\