โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลด

 

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1735/2557 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลด