ติดต่อเรา

ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561-4292-3 , โทรสาร (FAX) : 02-561-5336

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ ต่อ 5049
ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 5050
ฝ่ายทะเบียนพัสดุ ต่อ 5011
ฝ่ายจัดหา ต่อ 5050
ฝ่ายคลังพัสดุ ต่อ 5050
ฝ่ายอาคารสื่อสาร อาคาร และ สถานที่ ต่อ 5656

แผนที่

Map Forest