ระเบียบการรับบริจาค

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526   

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2537

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 6315 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ PDF
  2. แบบฟอร์ม “รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ excel
     รูปภาพที่เกี่ยวข้อง