แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ

1. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0405.2/ว 0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ  ดาวน์โหลด
2. กระบวนการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้างก่อน พรบ.งบประมาณฯ 2561 มีผลบังคับใช้ (ตาม ว 0220)  ดาวน์โหลด