ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….

เอกสารประกอบการบรรยายร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….”

โดย กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ  

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…   ดาวน์โหลด