มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2281/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ   

ดาวน์โหลดที่นี่…..  Image result for Pdf

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  

ดาวน์โหลดที่นี่…..  Related image

เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560)

กรมป่าไม้ โดย อ.สิริกัญญา

ดาวน์โหลดที่นี่…..    Image result for Powerpoint

Related image

คำบรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

คำบรรยาย “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 

บรรยายโดย… อัมพวรรณ พุกดำ วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลดที่นี่ …..  

Image result for glho8yjo