สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสแกน Qr code

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

“งานก่อสร้าง”

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ …..  Related image

ประกาศ

ประกาศ…

*****ทุกสำนักสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้แล้ว รายละเอียดตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560      

ระบบลงทะเบียนขออนุมัติกล่องดิจิตอลทีวี ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน และส่งข้อมูล

ข่าว…“ระบบลงทะเบียนขออนุมัติกล่องดิจิตอลทีวีขยายระยะเวลาการลงทะเบียน และส่งข้อมูล ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 นี้” 

รายละเอียดตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 1403 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ