ข่าวสารกรมบัญชีกลาง

การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้   

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   ดาวน์โหลด

Image result for ภาพเคลื่อนไหวดอกไม้Image result for ภาพเคลื่อนไหวดอกไม้Image result for ภาพเคลื่อนไหวดอกไม้