การตรวจสอบพัสดุประจำปี

 • ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ (ครั้งที่ 2)

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 3249 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…  Related image

 

 • ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 388 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

 

 

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***  ฉบับปัจจุบัน (สิงหาคม 2561)

 1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 15653 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้      ดาวน์โหลด
 2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***      ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่าง “การรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…
 1. ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบพัสดุ       Click..***
 2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุ     Click..***

*** ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักบริหารกลาง ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี ***  เพื่อสำนักบริหารกลางจักได้รวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในภาพรวมของกรมป่าไม้ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

 

ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …

 1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 1084 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. รายงานผลการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  (เอกสาร 1)
 3. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 8483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้ (เอกสาร 2)
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 3)
 5. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 (เอกสาร 4)

 

ประกาศ…

*****ทุกสำนักสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้แล้ว รายละเอียดตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560      

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ

*** แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  เพื่อโปรดทราบ***

 • การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ยังดำเนินการไม่ได้ในขณะนี้
 • เนื่องจากมีการเปลี่ยนระเบียบใหม่ จากเดิม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 เปลี่ยนเป็น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213
 • ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้  อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่ง “มอบอำนาจ” และเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ… ส่วนพัสดุ  สำนักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292  ต่อ 5050

——————————————————————————-

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***

 1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/5483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้   ดาวน์โหลด
 2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***   ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่าง “แบบฟอร์มการรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…
 1. หนังสือรายงานผล สตง.ส่วนภูมิภาค (เฉพาะส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค)    Click..***
 2. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับชั้น     Click..***
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 4. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 5. สรุปรายการพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ     Click..***
 6. แบบรายงานครุภัณฑ์     Click..***
 7. แบบรายงานครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(มูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท)     Click..***
 8. สรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ     Click..***