คลังเก็บหมวดหมู่: การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ข่าวประกาศ..

ประกาศ…

*****ทุกสำนักสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้แล้ว รายละเอียดตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560      

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ

*** แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  เพื่อโปรดทราบ***

 • การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ยังดำเนินการไม่ได้ในขณะนี้  
 • เนื่องจากมีการเปลี่ยนระเบียบใหม่ จากเดิม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 เปลี่ยนเป็น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213
 • ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้  อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่ง “มอบอำนาจ”  และเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ… ส่วนพัสดุ  สำนักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292  ต่อ 5050

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้

 

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***

 1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/5483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้   ดาวน์โหลด
 2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***   ดาวน์โหลด


ตัวอย่าง “แบบฟอร์มการรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…

 1. หนังสือรายงานผล สตง.ส่วนภูมิภาค (เฉพาะส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค)    Click..***
 2. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับชั้น     Click..***
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 4. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ     Click..***
 5. สรุปรายการพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ     Click..***
 6. แบบรายงานครุภัณฑ์     Click..***
 7. แบบรายงานครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(มูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท)     Click..***
 8. สรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ     Click..***