คลังเก็บหมวดหมู่: การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 3249 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…  Related image

ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 388 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…

เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้

*** คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***  ฉบับปัจจุบัน (สิงหาคม 2561)

  1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 15653 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้      ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้***      ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่าง “การรายงานพัสดุประจำปี”  สามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้…
  1. ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบพัสดุ       Click..***
  2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุ     Click..***

*** ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักบริหารกลาง ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี ***  เพื่อสำนักบริหารกลางจักได้รวบรวมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในภาพรวมของกรมป่าไม้ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …

  1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 1084 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  2. รายงานผลการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  (เอกสาร 1)
  3. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 8483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้ (เอกสาร 2)
  4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 3)
  5. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 (เอกสาร 4)

ประกาศ

ประกาศ…

*****ทุกสำนักสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้แล้ว รายละเอียดตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560