สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

(คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)

ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 วันที่13พ.ย.61

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย)

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่องเสร็จที่ 921/2558 (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 วันที่ 13 /11/2561