คลังเก็บหมวดหมู่: ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง ขอความร่วมมือในการออกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ ทส 1601.7/ว 3175 วันที่ 21 พ.ค. 2562

มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3876/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง

ระเบียบการรับบริจาค

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526   

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2537

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…    

ประกาศ

ประกาศ…

*****ทุกสำนักสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้แล้ว รายละเอียดตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560      

มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2281/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ   

ดาวน์โหลดที่นี่…..  Image result for Pdf