เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้ การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และการส่งคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ ตามกฏกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พศ.2563