ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …

  1. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 1084 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง ติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  2. รายงานผลการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  (เอกสาร 1)
  3. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 8483 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้ (เอกสาร 2)
  4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 3)
  5. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 (เอกสาร 4)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *