การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด

การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.7/ว 5533 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้…..

  1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  
  2. หนังสือส่วนการคลัง ที่ ทส 1601.2/1950 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561   ดาวน์โหลดที่นี่…..  
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213   ดาวน์โหลดที่นี่…..   
  4. แบบสรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ (พร้อมตัวอย่าง)   ดาวน์โหลดที่นี่…..   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  5. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง  (ภาคผนวก)  รหัสหมวดพัสดุ ดาวน์โหลดที่นี่…..      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น