ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของร้าน ป.ปลาพาณิชย์ เป็นเงิน ๘,๔๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นายอารง ยูโซ๊ะ เป็นจำ นวนเงิน ๑๓๗,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายอาหมัด เจ๊ะดาโอ๊ะ ประจำ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำ นวนเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาทกิจกรรมโครงการจัดทำ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายมูนีรูดีน มะดิเย๊าะ ประจำ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำ นวนเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาทกิจกรรมโครงการจัดทำ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ บริษัท ชัยนรินทร์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวนเงิน ๑๙,๕๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ บริษัท ชัยนรินทร์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน ๑๒,๕๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการภาคสนาม ช่วยปฏิบัติกิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำเดือน ๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอิสกาดัง สือแม เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ร้านราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร ๗๖๙ กทม. ของ บ้านแอร์เซอร์วิส เป็นเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นางสาวนูรีดา เจ๊ะดาโอ๊ะ จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นางสาวนัตตรีเซีย จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นางสาวบิสมี  มูซอ จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นายมามัดซูเดน ยูโซะ  จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นายยันดัล  เปาะจิ จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นายแวซาปียา  ลูเนาะ จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นายสอบรอน  เปาะจิ จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบทบทวนข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจรังวัดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของการใช้ที่ดินราษฎร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ นายฮากีมี  มูซอ จำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่ นางสาวรอฮานี  เม็ง จำนวน ๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยงานสำรวจ  รายนางสาวเจ๊ะไซนุง  อารง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) รายนางสาวนวลรัตน์  พรมบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) รายนางสาวมูนาดียา  กูเล็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานภาคสนาม กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (นายแวซาปียา  ลูเนาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานภาคสนาม กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (นายมาฮามัดซูเดน  ยูโซะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานภาคสนาม กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (นายยันดัล เปาะจิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (TOR) เพื่อปฏิบัติงานป่านันทนาการน้ำตกอินทศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (นายสะอารี  สุงาบารู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (นายสะอารี  สุงาบารู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน
๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายฟาตีฮี  แฉะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าบูเก๊ะตามง ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายฟาตีฮี  แฉะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าบูเก๊ะตามง ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายปริญญา  แวยูโซ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ (แปลงที่๑) ที่ ๒ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายปริญญา  แวยูโซ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ (แปลงที่๑) ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายอุสมัน  เจ๊ะอาแว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าลุ่มน้ำบาง ที่ ๒ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายอุสมัน  เจ๊ะอาแว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่า ๒๔๘๔ (สุไหงปาดี) ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายอารง  ยูโซ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าโคกไม้เรือ ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายอารง  ยูโซ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าโคกไม้เรือ ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท    ของ นายอารง  ยูโซ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าโคกไม้เรือ ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงป่า ปี่ที่ ๗-๑๐ แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ของ น.ส.ซารีหม๊ะ กาเซ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าลุ่มน้ำบางนราที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าลุ่มน้ำบางนรา ที่ ๒) แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ (สุไหงปาดี) ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ แปลงที่ ๑ ที่ ๑ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ แปลงที่ ๑ ที่ ๒ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าบูเก๊ะตามง ที่ ๑ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าบูเก๊ะตามง ที่ ๑ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าโคกไม้เรือ ที่ ๑ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าโคกไม้เรือ ที่ ๑ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าโคกไม้เรือ ที่ ๑ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ (ป่าลุ่มน้ำบางนราที่ ๑ จ.นราธิวาส) แปลงปลูกปี ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เงินเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดนราธิวาส) จำนวนเงิน ๑๕๘,๗๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรมโครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) เป็นเงิน ๓๓,๗๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมบำรุงยานพาหนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลียวศักดิ์ยางยนต์ เป็น จำนวนเงิน ๒๔,๓๕๓.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมบำรุงยานพาหนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส เป็น จำนวนเงิน ๒๕,๔๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง (นางสาวมูนาดียา  กูเล็ง)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง (นายสันติพงษ์  เทพคุม)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวารีมาน  มะดิเย๊าะ)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมานะชีพ  เทพคุม)