การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566


เดือน กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  29 กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  26 กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  21 กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  15 กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11 กันยายน 2566 (เงินนอกงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11 กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  8 กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  6 กันยายน 256

เดือน สิงหาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  31 สิงหาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  25 สิงหาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  18 สิงหาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  16 สิงหาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  10 สิงหาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  9 สิงหาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  7 สิงหาคม 2566

เดือน กรกฎาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  21 กรกฎาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  20 กรกฎาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  19 กรกฎาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  17 กรกฎาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  12 กรกฎาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  7 กรกฎาคม 2566

เดือน มิถุนายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  23 มิถุนายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  14 มิถุนายน 2566 (เงินนอกงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  14 มิถุนายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  8 มิถุนายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  6 มิถุนายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  1 มิถุนายน 2566

เดือน พฤษภาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  23 พฤษภาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  16 พฤษภาคม 2566 (เงินนอกงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  15 พฤษภาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  3 พฤษภาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  1 พฤษภาคม 2566

เดือน เมษายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  27 เมษายน 2566 (เงินนอกงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  25 เมษายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  12 เมษายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11 เมษายน 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่   5 เมษายน 2566

เดือน มีนาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  30 มีนาคม 2566 (เงินนอกงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  30 มีนาคม 2566 (เงินนอกงบประมาณ)

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  28 มีนาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  23 มีนาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  15 มีนาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  10 มีนาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่   8 มีนาคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่   3 มีนาคม 2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่   6 กุมภาพันธ์ 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2566

เดือน มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  26 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  17 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  13 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  6 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  5 มกราคม 2566

เดือน ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  29 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  28 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  23 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  9 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  6 ธันวาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  25 พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  21 พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11 พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  1 พฤศจิกายน 2565

เดือน มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  26 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  17 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  13 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  6 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  5 มกราคม 2566

เดือน ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  29 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  28 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  23 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  9 ธันวาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  6 ธันวาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  25 พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  21 พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11 พฤศจิกายน 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  1 พฤศจิกายน 2565