ที่ตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา


นายปลิว  ชุมแดง
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 081-748-9955
สถานที่ตั้ง ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา


map yala