ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ ๒-๖ ของนายอุสมัน  เจ๊ะอาแว เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ ๗-๑๐ ของนายอุสมัน  เจ๊ะอาแว เป็นเงิน ๑๔๖,๖๑๖ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปี่ที่ ๒-๖ ของนางสาวกัสมาณี  อิงดิง เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่๒-๖ ของนางสาวกัสมาณี  อิงดิง เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงป่าปีที่ ๗-๑๐) ของนายฟาตีฮี  แฉะ เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ ของนายฟาตีฮี  แฉะ เป็นเงิน ๑๔๖,๖๑๖ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงป่าปีที่ ๒-๖) จังหวัดนราธิวาส ของนางสาวนุรไอนี  เล๊าะบากอ เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ ๗-๑๐) จังหวัดนราธิวาส ของนายอารง  ยูโซ๊ะ เป็นเงิน ๔๓๙,๘๔๘ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ ๗-๑๐) จังหวัดนราธิวาส ของนางสาวซารีหม๊ะ  กาเซ็ง เป็นเงิน ๒๔๔,๓๖๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน รหัส ๐๐๗๗๐ กิจกรรมบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนราที่ ๑ จ.นราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน รหัส ๐๐๗๗๐ กิจกรรมบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบูเก๊ะตามงที่ ๑ จ.นราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน รหัส ๐๐๗๗๐ กิจกรรมบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนราที่ ๒ จ.นราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน รหัส ๐๐๗๗๐ กิจกรรมบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ (แปลงที่๑) ที่ ๑ จ.นราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน รหัส ๐๐๗๗๐ กิจกรรมบำรุงป่า บำรุงป่าปีที่ ๒-๖ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ (แปลงที่๑) ที่ ๒ จ.นราธิวาส

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวารีมาน  มะดิเย๊าะ)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายมานะชีพ  เทพคุม)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธี         เฉพาะเจาะจง (นายสันติพงษ์  เทพคุม)