ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ ของนายอีลีย๊ะ  เจ๊ะมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ ของนายรอฮมานุด์ดิน  อับดุลเลาะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ ของ นายฟาตีฮี  แฉะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ ของ นายปริญญา  แวยูโซ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ ของ นายนิอัศว์มันต์  อูมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ ของ นายซันวี  เจ๊ะลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๗-๑๐ ของ นายกูอาซือมิง ตวันโซะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ ของ น.ส.กูสากีนะ  ตวันโซะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ (แปลงที่ ๑) ที่ ๒ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ (แปลงที่ ๑) ที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ ๒-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ป่าลุ่มน้ำบางนรา ที่ ๒ จังหวัดนราธิวาส)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ (จัดทำแนวกันไฟ) ของนายมูฮัมหมัดอัสรี  สะมะแอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ (จัดทำแนวกันไฟ) ของนายมะซูวี  เสาะเลาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ของนายการียา  สะปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ของนายมะซูวี เสาะเลาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ของนายมูฮัมหมัดอัสรี  สะมะแอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก กิจกรรมกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๖ อัตรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ  จำนวน ๙ อัตรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน

เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุการเกษตรงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ของร้านนราการ์เด้น เป็นเงิน 9,050 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ของนายอาดือนัน  วอลี เป็นเงิน 34,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง