ส่วนจัดการป่าไม้


นายวรวิทย์  ไอยรากาญจนกุล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

อำนาจหน้าที่

 บุคลากร

 อัตรากำลัง

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒) ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

๓) ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๔) ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้