ประจำปีงบประมาณ 2561


ชื่อกิจกรรม ประจำเดือน จำนวน (บาท) ดาวน์โหลด
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตุลาคม  –
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤศจิกายน  –  –
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธันวาคม 45,322  
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มกราคม 34,438  
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กุมภาพันธ์  25,959  
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนาคม 23,959  
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมษายน  20,000  
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤษภาคม
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มิถุนายน
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรกฎาคม
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงหาคม
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กันยายน
รวมทั้งสิ้น