ตัวอย่าง “ขั้นตอนการขายทอดตลาด”

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้

  1. ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นสิ่งปลูกสร้าง) ดาวน์โหลด

2. ขายทอดตลาด (สิ่งปลูกสร้าง) ดาวน์โหลด