คำสั่ง

คำสั่ง สบก. ที่ 4/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

สบก.ส่วนการเจ้าหน้าที่ ทส 1601.7/7220 ลว. 30 พ.ย. 2563 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่4165/2563 ลว.30 พ.ย. 2563 คำสังสบก. ที่ 13/2563 ลว. 30 พ.ย. 2563

เรื่องที่ 1 ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน

ที่ ท.ส. 1601.7/25802 ลว. 25 ธ.ค. 2563 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4563 / 2563

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ท.ส. 1601.3/17628 ลว. 2 ก.ย. 2563 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่3012/2563

เรื่อง การจัดหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ทส 1601.3/17628 ลว 2 กันยายน 2563 เรื่อง การจัดหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

  • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ    
  • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2281/2560  ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ดาวน์โหลดที่นี่…..  Image result for Pdf

  • ระเบียบ / คำสั่ง / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    ดาวน์โหลด
  2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯ    ดาวน์โหลด  ****Update… แก้ไขจากสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2142/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2601/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ    
  3. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง   
    1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 8449 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี    ดาวน์โหลด
    2. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/ว 14775 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี    ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมป่าไม้