การวิเคราะห์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1. O14 รายการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ (งบลงทุน)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567