นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรมป่าไม้

การดำเนินงานประจำปี 2565

การดำเนินงานประจำปี 2564

การดำเนินงานประจำปี 2563

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทส.1601.3/5529 ลว.16 มี.ค.63
  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ไตรมาสที่ 2)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ไตรมาสที่ 3)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ไตรมาสที่ 4)

การดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

  • ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว. 11 เมษายน พ.ศ. 62
  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ไตรมาสที่ 3)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ไตรมาสที่ 4)