ประกาศ เลื่อนข้าราชการ
ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเกณฑ์การปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้
ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ
กำหนดบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
previous arrow
next arrow