ประกาศ
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ในสังกัดกรมป่าไม้
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเกทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ
กำหนดบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
previous arrow
next arrow
 

✪ หนังสือเวียน