ส่วนการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5628
อำนาจหน้าที่
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของกรมป่าไม้
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้
3. ดำเนินการเกี่ยวกับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้
4. ดำเนินการเกี่ยวกับสรรหา คัดเลือก พนักงานราชการของกรมป่าไม้
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
6. การหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงานบุคคล มีความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และตรวจสอบได้
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พลกฤษณ์ นาคศิริ
นายพลกฤษณ์  นาคศิริ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
อนุพงษ์ แก้วรัตถา
นายอนุพงษ์ แก้วรัตถา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
S__162127874
นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์เสถียร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วราภรณ์ ชุตินันท์
นางสาววราภรณ์  ชุตินันท์
นักประชาสัมพันธ์
พรก ชาย

นายนิติ ชุมแวงวาปี
เจ้าหน้าที่ธุรการ