ส่วนการเจ้าหน้าที่

<<<< ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง >>>>>

ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5628
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของกรมป่าไม้
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้
3. ดำเนินการเกี่ยวกับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้
4. ดำเนินการเกี่ยวกับสรรหา คัดเลือก พนักงานราชการของกรมป่าไม้
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
6. การหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงานบุคคล มีความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และตรวจสอบได้
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

พลกฤษณ์ นาคศิริ
นายพลกฤษณ์  นาคศิริ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
อนุพงษ์ แก้วรัตถา
นายอนุพงษ์ แก้วรัตถา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พัชรินทร์ ทรัพเสถียร
นางสาวพัชรินทร์  ทรัพย์เสถียร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วราภรณ์ ชุตินันท์
นางสาววราภรณ์  ชุตินันท์
นักวิชาการเผยแพร่