ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (02)-561 4292-3 ต่อ 5628

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของกรมป่าไม้ 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้ 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับสรรหา คัดเลือก พนักงานราชการของกรมป่าไม้ 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
6. การหารือ/ตอบข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงานบุคคล มีความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

– ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
– ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การคัดเลือก การเลื่อน การย้าย การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การลาออกของข้าราชการ 
– ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำคำสั่งการมอบหมายการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รวมทั้งการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
– ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงาน และเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน การลาออกของลูกจ้างประจำ 
– ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

– ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมป่าไม้
– จัดทำสัญญาจ้าง การลาออกจากราชการ การยกเลิกสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ
– ควบคุมการจัดเก็บคำสั่งการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ และควบคุมบัญชีความเคลื่อนไหวของพนักงานราชการ
– จัดเก็บคำสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
– ตรวจสอบตำแหน่งว่างของพนักงานราชการของกรมป่าไม้
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– จัดทำคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
– ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
– จัดทำหนังสือตรวจสอบความประพฤติและตรวจสอบวุฒิการศึกษา ของพนักงานราชการ
– จัดทำคำสั่งให้พนักงานราชการกลับต้นสังกัด
– จัดเก็บคำสั่งการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
– จัดเตรียมเอกสารประชุมเกี่ยวกับพนักงานราชการ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำต่างส่วนราชการ
– จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งจัดพิมพ์คำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งเลื่อนข้าราชการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในงาน
– บันทึกข้อมูลการย้ายข้าราชการ การเลื่อนข้าราชการ การปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
– ดำเนินการร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในกรมป่าไม้
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– จัดทำหนังสือตรวจสอบวินัย/อาญา/ภาระหนี้สิน กรณีให้โอนข้าราชการ
– จัดทำหนังสือตรวจสอบวินัย/อาญา/ภาระหนี้สิน กรณีการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
– บันทึกข้อมูลการบรรจุ การโอน และการออกจากราชการ ของข้าราชการในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
– จัดทำบัญชีตำแหน่งว่างให้เป็นปัจจุบัน
– จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการ (รับโอน/ให้โอน)
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย