ส่วนการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มต่างๆ
ข้าราชการ
1.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.แบบฟอร์มการมอบหมายงาน PM 1-3
3.แบบเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
1.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
2.แบบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ มี 3 กรณี
แบบฟอร์มขอโอนมากรมป่าไม้
แบบฟอร์มลาออก
หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
แบบฟอร์มลาออกของลูกจ้างประจำ
แบบ1-บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวอย่างแบบ1-บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบ2-แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวอย่างแบบ2-แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบ3-หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวอย่างแบบ3-หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการ)
แบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน
ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ กรณีปรับระดับชั้นงาน
1. แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ เป็นระดับ 2 – 3/หัวหน้า
2. แบบฟอร์มการขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ เป็นระดับ 4 – 4/หัวหน้า
     – ตัวอย่างสรุปผลการประเมินผลงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ กรณีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน และการย้ายสับเปลี่ยน
1. แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ
2. แบบฟอร์มการย้ายสับเปลี่ยนของลูกจ้างประจำ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของลูกจ้างประจำ
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
3.
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/306 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 46 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/9473 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 370 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562