ส่วนการเจ้าหน้าที่

<<<< ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน >>>>>

ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5196
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
3. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
4. การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้าย โอน เลื่อน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และระดับเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ
5. บริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
6. ปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้
7. ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้


บุคลากร

สมฤดี แซ่ลิ่ม
นางสาวสมฤดี แซ่ลิ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน
เมธี-วงศ์ศรีเพ็ง
นางเมธี  วงศ์ศรีเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วีรพงษ์ ศานตินนท์

เกสรา-เกลาโพธิ
นางเกสรา  เกลาโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จุรีพร พวกกลาง
นางสาวจุรีพร  พวกกลาง
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์