ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5196

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
3. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
4. การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้าย โอน เลื่อน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และระดับเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ
5. บริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
6. ปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้
7. ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

– ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
– ติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
– ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
– การดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง 
– การดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ 
– การดำเนินการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งและการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ 
– การดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตรากำลังของพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้ 
– การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 
– การดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29กันยายน 2538 เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ 
– จัดทำข้อมูลรายละเอียดอัตราว่างของกรมป่าไม้ 
– จัดทำรายงานวิเคราะห์โครงสร้างอายุข้าราชการ 
– จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
– จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ 
– ดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
– จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี (นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน)
– ดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 
– ดำเนินการให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
– ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิทางวนศาสตร์ 
– ดำเนินการขอยกเว้น คุณสมบัติของบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา

– ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 
– ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทักษะและสมรรถนะ 
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย

– ร่วมดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 
– ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
– ช่วยสนับสนุนงานของฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย