อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
3. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
4. การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้าย โอน เลื่อน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และระดับเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ
5. บริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
6. ปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้
7. ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
คริษฐา ทับจั่น

นางสาวคริษฐา  ทับจั่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน

เมธี-วงศ์ศรีเพ็ง


นางเมธี  วงศ์ศรีเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วีรพงษ์ ศานตินนท์

ภัทรียา ศรีสมุทร

นางสาวภัทรียา ศรีสมุทร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เกสรา-เกลาโพธิ

นางเกสรา  เกลาโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

จุรีพร พวกกลาง

นางสาวจุรีพร  พวกกลาง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์