ส่วนการเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนการเจ้าหน้าที่
2. ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนการเจ้าหน้าที่
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะของส่วนการเจ้าหนาที่
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้