ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดต่อ: (02)-561 4292-3 ต่อ 5196

1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนการเจ้าหน้าที่
2. ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนการเจ้าหน้าที่ 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะของส่วนการเจ้าหนาที่
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

– ลงทะเบียนรับ
-ส่งหนังสือ 
– ติดตามงานหนังสือ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด 
– จัดส่งหนังสือ 
– ถ่ายเอกสาร/จัดชุดเอกสาร 
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

e1625027806836

– ดำเนินการรวบรวมคำสั่งและจัดส่งคำสั่งให้สำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง 
– ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
– ดำเนินการการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์
– ดำเนินการการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน 
ในการจัดรถให้เจ้าหน้าที่
– ดำเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ราชการส่งส่วนพัสดุ 
– ดำเนินการแจ้งส่วนพัสดุขออนุมัติซ่อม เพื่อให้อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ 
– ดำเนินการขออนุมัติอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย